Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminne Centrum Usług Wspólnych w Grybowie  ( dalej GCUW Grybów) jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
Jolanta Gruca, adres e-mail: jola.gruca23@gazeta.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

GCUW Grybów będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W związku z w/w procedurą postępowania z dostarczonymi dokumentami rekrutacyjnymi proszę o umieszczenie na końcu CV informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  ………………………………………. z siedzibą w …………………………,  zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ……………………………………….. z siedzibą w ……………………..., zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacji”.

Odbiorcy danych osobowych
Pana/Pani dane są przekazywane do działu kadrowego GCUW  Grybów
Okres przechowywania danych

  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  2. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  3. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
  4. Aplikacji nie odsyłamy.
  5. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prawa osób, których dane dotyczą
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

  Potwierdzam zapoznanie z klauzulą:

………………………………………….     
  (data, podpis zainteresowanego)     

                                                                                                                                             ………………………………………..
                                                                                                                                                    ( pieczęć i podpis ADO)

                                                        

Jednostka budżetowa

Gminne Centrum Usług Wspólnych

w Grybowie

ul.Jakubowskiego 33A

33-330 Grybów

II piętro
tel: 18 448 42 47   fax: 525 525 215
email: gcuw@gminagrybow.pl

skrytka ePUAP: /gcuwgrybow/SkrytkaESP

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny