Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna – Monitoring Urzędu Gminy

 Stosownie do przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych         w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części  RODO, informujemy, że: 

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję do Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, lub telefonicznie pod numerem: +48 18 445 02 04, bądź wysyłając maila na adres: ug@gminagrybow.pl 
  • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: +48 506 660 143 lub wysyłając e-mail na adres: iodo@gminagrybow.pl
  • Monitoring stosowany jest wyłącznie w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. Kamery rejestrują obszar na zewnątrz budynku obejmujący wjazd na teren Urzędu, parking główny oraz parking za budynkiem, oraz obszary wewnątrz budynku: wejście główne do budynku, wejście na klatkę schodową oraz  okienko kasowe, wejście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  korytarz, na I piętrze hol, korytarz, klatkę schodową. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 9a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.)
  • Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.
  • Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. zewnętrzne przedsiębiorstwo usługowe ochrony mienia) oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania od Administratora:

a)  usunięcia danych osobowych,

b)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednostka budżetowa

Gminne Centrum Usług Wspólnych

w Grybowie

ul.Jakubowskiego 33A

33-330 Grybów

II piętro
tel: 18 448 42 47   fax: 525 525 215
email: gcuw@gminagrybow.pl

skrytka ePUAP: /gcuwgrybow/SkrytkaESP

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny