Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

    Gminne Centrum Usług Wspólnych w Grybowie to samorządowa jednostka budżetowa Gminy Grybów powołana  Uchwałą Nr II/116/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2019 roku.

   To jednostka zapewniająca wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym Gminy Grybów, zaliczanym do sektora finansów publicznych, zwanym dalej jednostkami obsługiwanymi:

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej Niżnej,
 2. Szkoła Podstawowa w Binczarowej,
 3. Szkoła Podstawowa w Cieniawie,
 4. Szkoła Podstawowa we Florynce,
 5. Szkoła Podstawowa w Gródku,
 6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kąclowej,
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krużlowej Wyżnej,
 8. Szkoła Podstawowa w Polnej,
 9. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Ptaszkowej,
 10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ptaszkowej,
 11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siołkowej,
 12. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi,
 13. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżach,
 14. Szkoła Podstawowa w Wawrzce,
 15. Szkoła Podstawowa w Wyskitnej,
 16. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie.

Zgodnie ze statutem Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Grybowie obszarem działania Centrum jest Gmina Grybów, natomiast nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Grybów.

Do zakresu działania Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Grybowie w ramach wspólnej obsługi należy:

1)  W zakresie gospodarki finansowej:

-współpraca przy opracowaniu projektów planów finansowych jednostek obsługiwanych,

-bieżący nadzór nad realizacja planu finansowego jednostek obsługiwanych,

-prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

-prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych,

-bieżące informowanie organu prowadzącego o sytuacji finansowej jednostek,

-sporządzanie list płac pracowników jednostek obsługiwanych,

- dokonywanie wypłat wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatków,

-naliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli,

-sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,

- ustalenie, odprowadzenie i ewidencjonowanie dochodów jednostki obsługiwanej na zasadach i w terminie wynikającymz przepisów prawa,

- obsługa finansowo – księgowa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych,

     2)   w zakresie rachunkowości:

            - określenie zasad ( polityki ) rachunkowości,

          -  prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,

          -  okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

         -   wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

         -   sporządzanie sprawozdań finansowych,

         - gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,

        -  wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych po wcześniejszym dokonaniu wstępnej kontroli godności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę obsługiwaną,

     3)  w zakresie organizacji:

        -  opracowywanie sprawozdawczości statystycznej,

        - rozliczanie opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu posiłków i świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego,

        - rozliczanie opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez uczniów z posiłków  w stołówkach szkolnych.

 

 

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Jednostka budżetowa

Gminne Centrum Usług Wspólnych

w Grybowie

ul.Jakubowskiego 33A

33-330 Grybów

II piętro
tel: 18 448 42 47   fax: 525 525 215
email: gcuw@gminagrybow.pl

skrytka ePUAP: /gcuwgrybow/SkrytkaESP

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny